Novinky
21. 9. 2018

Pravidelné akce ve farnosti

Farnost Skalná je malou farností, kde se téměř všichni farníci navzájem znají. Proto i většina aktivit probíhá spíše spontánně podle momentální potřeby, a to ve farním centrum ve Skalné, a na faře v Lubech. Charakteristické je také, že probíhají napříč generacemi od dětí až po jejich prarodiče. Centrem zájmu života farnosti je mše svatá, kostel a různá setkání za účelem společné modlitby. Další skupinou aktivit jsou ty, které nějakým způsobem přispívají ke kráse bohoslužeb. Poslední skupinu pak tvoří aktivity společenské, jejichž úkolem je stmelování našeho farního společenství.

Duchovní aktivity

Kromě všeobecné snahy o co nejkrásnější slavení mše svaté (vnitřním prožíváním každého účastníka i vnějším leskem) probíhá každý první pátek měsíci celodenní adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní ve skalenském kostele zakončena litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, zásvětnou modlitbou a Svátostným požehnáním. Před každou mší svatou probíhá modlitba posvátného růžence. V postní době v neděli, středu a pátek pobožnost křížové cesty. Podle potřeby pořádáme farní poutě.

Aktivity spojené s kostelem

Do této skupiny bychom zařadili aktivity zaměřené na přípravu bohoslužeb setkávání ministrantů, adventní a postní rekolekce, služby farníků při úklidu kostela, květinová výzdoba, či brigádnická výpomoc farníků v kostelech i na faře.

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.