Je kostel sv. Jana Křtitele ve Skalné naše chlouba nebo břemeno?

 Je kostel sv. Jana Křtitele ve Skalné naše chlouba nebo břemeno?

Na četné dotazy ohledně oprav našeho kostela chtělI bychom přispět k informovanosti farníků o problémech, které teď máme s kostelem jako stavbou a zároveň poprosit pamětníky, aby se zapojili do debaty o historických souvislostech, abychom tak neudělali nějakou chybu z neznalosti.

Dominantou města Skalná je farní kostel sv. Jana Křtitele, který už dlouho volá o opravu. A nastává ten pravý čas změnit „kabát“ našeho chrámu. Jak zajisté víte, farnost Skalná podala žádost o finanční dotace v rámci programu Cíl EÚS Česká re­publika-Svobodný stát Bavorsko 2014 - 2020. Prioritní osa 2 - Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů. Speci­fický cíl 2/2/1- Zvýšení atraktivity území prostřednictvím zachování a zhodnocení společného kulturního a přírodního dě­dictví v udržitelné formě.

Hlavním cílem toho programu je navázání bližší spolupráce z partnerskou farností a obcí Neusorg v Německu, s kterýma už řadu let spolupracujeme na kulturních a náboženských akcích.

V rámci projektu jsme žádostí na obnovu kostela částku 16.500.000Kč, kde 85 % bylo možné čerpat z programu, 5% z Ministerstva pro místní rozvoj a zbývající 30% byla povinná spoluúčast farnosti. 

Co bude rekonstruováno?

Jednoduše řečeno zůstaneme pouze při vnějších opravách: výměna střešní krytiny, nové měděné pokrytí věží, rekonstrukce oken (budou se lišit od stávajících podle fotek z roku 1905), opatření proti holubům a škůdcům, oprava kamenných prvků a oprava - vý­malba fasády.

Vevnitř kostela zatím zůstane, jak je. Samozřejmě budeme se snažit v budoucnosti o drobnou opravu, ale kdy to bude, nevíme.

Kolík to bude stát? Kolem 16.500.000Kč. Náš podíl to cca 5.500.000Kč. Je to dost, a zároveň není to tolik… Odkud je vezmeme?

Příslib finanční pomoci složily Biskupství plzeňské a Město Skalná, dalším zdrojem budou sponzoři a veřejnost.

Římskokatolická farnost Skalná ve spolupráci s městem vyhlásí veřejnou sbírku. Dárci, kteří přispějí darem větším než 2000Kč, budou umístění (po jejich souhlasu) na pamětní desku v průchodu u hlavního vchodu do kostela. Stejnou „reklamu“ si mohou zajistit i firmy (podmínky rádi zájemcům sdělíme).

Jak z dary? 

•uložením hotovosti na farním úřadě ve Skalné

•bezhotovostním převodem na zvláštní zřízeny bankový účet - č.ú. 4179084379/0800 vedený u české spořitelny. (ve zprávě pro příjemce prosím uveďte jméno a příjmení dárce)

•do připravených a zapečetěných pokladniček, které budou vystavené v Městské knihovně ve Skalné  

Jak tedy odpovědět na dotaz v nadpise?

Ano, kostel je jistě chlouba Skalné, ale hlavně je to dědictví po našich předcích. Zrovna tak je ale i břemenem, a to velkým. Ale jeho oprava a údržba jsou výzvou, kterou musíme přijat.

Proto všechny prosíme, abychom se semkli a dle svých možností a schopností pomáhali; ať už penězi nebo vlastní prací a modlitbou

Die Kirche des Hl. Johannes des Täufers in Skalná – unser Stolz oder Bürde?

Auf zahlreiche Fragen zu der Sanierung unserer Kirche wollen wir einen Beitrag zum besseren Informationsstand leisten, über die aktuellen Probleme mit der Kirche als Bauwerk offen sprechen und Zeitzeugen bitten sich in der Debatte zu den historischen Zusammenhängen zu engagieren, damit wir aus Unkenntnis ein Fehler nicht machen.

Zur Dominante der Stadt Skalná gehört die Pfarrkirche des Hl. Johannes des Täufers, die schon sehr lange Zeit sanierungsbedürftig ist. Nun ist die richtige Zeit gekommen um unseren Tempel neu zu verkleiden. Wie Sie sicherlich wissen, hat die Pfarrgemeinde Skalná finanzielle Unterstützung aus dem Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Ziel ETZ 2014-2020 Freistaat Bayern, Tschechische Republik beantragt. Konkret aus der  Prioritätsachse 2 Umweltschutz und Ressourceneffizienz. Spezifisches Ziel Stärkung der gemeinsamen Identität durch Erhalt und Aufwertung des gemeinsamen Kultur- und Naturerbes in nachhaltiger Form.

Zum Hauptziel dieses Programms ist die Stärkung der Zusammenarbeit mit der Partner-Pfarrgemeinde und Gemeine Neusorg in Deutschland, wo es schon langjährige Kontakte bei Gestaltung kultureller und religiöser Veranstaltungen gibt.

Aus dem Projekt wurde für die Kirchensanierung 16.500.000 CZK beantragt, wobei 85 % aus dem Programm, 5% aus dem Ministerium für die regionale Entwicklung und die restlichen 30% aus eigenen Mitteln zu finanzieren ist. 

Was wird in dem  Arbeitenumfang?

Vereinfacht lässt sich sagen, dass es nur bei der neuen Kirchenverkleidung bleibt: Dachrenovierung, neues Kupferdach der Türme, Fenstersanierung (Fenster werden nach dem Foto vom 1905 saniert), Tauben und Insektenschutz, die Steinelemente werden saniert und die Fassade wird verbessert.

Das Kircheninnere bleibt zunächst so wie es ist. Selbstverständlich werden wir uns künftig bemühen auch das Innere zu verbessern, leider ohne jegliche Zeitangabe..

Was wird es kosten? Um die 16.500.000 CZK. Unser Anteil beträgt zirka 5.500.000 CZK. Es ist zwar sehr viel, aber doch können wir es uns leisten… Woher kommt also das Geld?

Eine finanzielle Hilfe liegt bereits von dem Pilsner Bistum und der Stadt Skalná vor. Zur weiteren Quelle werden Sponsoren und Öffentlichkeit.

Die Römischkatholische Gemeinde Skalná in Zusammenarbeit mit der Stadt bereiten eine öffentliche Spendenaktion vor. Die Spender, die mehr als 2000CZK beitragen, werden (nach deren Zustimmung) auf einem Gedenktafel beim Kircheneingang eigetragen. Die gleiche „Werbung“ steht auch für Firmen offen (nähere Bedingungen teilen wir gerne mit).

Wie kann man spenden?

•Bargeldeinzahlung Pfarramt in Skalná

•Bargeldlose Einzahlung auf das Spendekonto Nr.: IBAN: CZ55 0800 0000 0041 7908 4379, BIC (SWIFT): GIBACZPX  geführt von Česká spořitelna. (In Verwendungszweck bitte Vorname und Name des Spenders einführen)

•In versiegelte Kassen in der Bibliothek und Stadtamt in Skalná

Wie lautet also die Antwort zu der Frage in der Überschrift?

Ja, die Kirche in Skalná ist sicherlich unser Stolz und vor allem das Erbe unser Vorfahren. Genauso ist es für uns auch eine große Bürde, wobei wir den Erhalt und die Sanierung der Kirche als Herausforderung akzeptieren müssen.

Wir bitten daher alle sich zusammenzuschließen und je nach Möglichkeit mit Geld, Arbeit oder Gebet zu helfen.

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.