Biskup Tomáš ve svém pastýřském listu představuje motto plzeňské diecéze pro rok 2023

„Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy?“ (srov. Ř. 8,35), to je motto plzeňské diecéze pro rok 2023. Poslechněte si novoroční pastýřský list biskupa Tomáše Holuba, ve kterém toto motto představuje.

Milé sestry, milí bratři,

přeji Vám a vyprošuji požehnaný nový rok 2023.

Když jsem se na Vás obracel na začátku roku minulého pastýřským listem, ve kterém jsem Vám představil naše motto „Dali se na cestu“ o putování tří mágů do Betléma, tak nikdo z nás netušil, jak dramatický čas máme před sebou. Jednou z myšlenek tohoto pastýřského listu bylo, že na cestě za Bohem procházíme měnící se krajinou. Rok 2022 s válkou na Ukrajině a s radikálními změnami v oblasti sociálních jistot nám pak ukázal, jak zásadně a nepříjemně se krajina našeho životního putování skutečně změnila.

Motto loňského roku „Dali se na cestu“ však platí i v současné tak pohnuté době: jsme putující lid Boží, jsme sestry a bratři, kteří jsou spolu na cestě. Skutečnost, že se i nyní věci kolem zásadně mění, ukazuje, jak prorockou je Bible, která nám k přemýšlení o Božím plánu spásy předkládá nejen příběh tří králů, ale i líčení strastiplného putování izraelského národa pouští či svízelnou cestu těhotné Marie s Josefem do Betléma.

Mnoho okolností i zvyklostí se může měnit, životní podmínky se mohou zhoršit, ale to, co zůstává, je – jak spolu s naší Matkou Církví věříme – Boží milující přítomnost a Boží záštita. Jako zdůraznění této zásadní pravdy pro mnohdy náročné putování po různých životních cestách jsem proto zvolil pro letošní rok motto z listu apoštola Pavla Římanům: „Nic nás nemůže odloučit od lásky Kristovy.“ (srov. Řím 8, 39).

Ano, můžeme mít oprávněně strach a mnohé v nás může v současné situaci vzbuzovat úzkost či nás přímo děsit. Přesto pro nás, kteří jsme uvěřili Kristu, zůstává jistotou Boží slovo o blízkosti a síle našeho Spasitele a Zachránce. A to i v situacích, kdy se zdánlivé jistoty náhle a neočekávaně stávají nejistotami. Apoštol Pavel, když píše svůj list do Říma, vyjmenovává všechny myslitelné skutečnosti světa, ve kterém žil, a které by skutečně mohly být pro člověka zničující, kdyby Boží láska ke každému z nás neexistovala. Do celého světa přímo křičí o své víře a životní zkušenosti: nic, nic nás nemůže odloučit od lásky Kristovy.

Prosím proto Boha, aby nám křesťanům dal milost stát se pro tuto Kristovu lásku světlem naděje a místem, kde si budeme pomáhat nejenom lidskými silami – ačkoliv i to je velmi potřebné – ale také, a především modlit se za sebe navzájem i za svět kolem nás. Kéž vytváříme společenství, kde budou moci naši sousedé, spolupracovníci, příbuzní a přátelé čerpat to pro svůj život důležité, co možná na jiných místech ztrácejí. Kéž jsou naše rodiny, naše farnosti a komunity prostředími, ve kterých se nejen pouze opakuje, ale především zažívá, že nás nic nemůže odloučit od Jeho lásky.

Do grafického ztvárnění našeho letošního motta jsme přidali vedle Pavlových slov o ohrožení jeho času ještě ohrožení, která jsou dnes pro nás nově velmi aktuální: sociální nejistota, válka, bída či názorové blouznění, a já jako Váš biskup spolu s apoštolem Pavlem chci také křičet: moje sestry, moji bratři, ani v roce 2023, v náročné situaci, kterou prožíváme, nás v naší plzeňské diecézi nic nemůže odloučit od lásky v Kristu Ježíši.

Tuto víru a naději Vám vyprošuji v situaci, ve které se sice mnohé mění, ale Boží láska zůstává neochvějnou jistotou.

Do všech dnů nového roku ať Vás a Vaše blízké provází požehnání Boha Otce i Syna i Ducha svatého.

Váš biskup Tomáš

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.