Svátost eucharistie

Slavením eucharistie (neboli slavením mše svaté) konáme to, co nám Ježíš Kristus před svou vlastní smrtí přikázal, abychom konali na jeho památku. Jak říká Katechismus: "Ti, kteří byli povýšeni k důstojnosti královského kněžství a biřmováním mnohem hlouběji připodobněni ke Kristu, se prostřednictvím eucharistie podílejí spolu s celým společenstvím na samotné oběti Pána" (KKC 1322).

Při slavení eucharistie se může každý z nás velmi privilegovaným způsobem setkat s živým Bohem uprostřed ostatních učedníků Kristových, pozvat ho do svého života a nechat se den za dnem přetvářet. Zároveň je to ale také pozvání ke společenství s druhými, s bratry a sestrami, s nimiž tvoříme jedno „Kristovo tělo“, to je církev. A do třetice nás slavení eucharistie také vyzbrojuje k naplňování poslání Kristových učedníků v tomto světě. 

Jste pokřtěni, ale doposud jste nebyli u sv. přijímání, anebo již před dlouhou dobou?

Nebojte se vyhledat svého kněze a připravit se rozmluvou s ním na přijetí této svátosti.

Chtěli byste, aby vaše děti šly k 1. svatému přijímání?

Je třeba, aby se připravily na tuto svátost při společném setkávání se s ostatními dětmi z farnosti, na které je nutné se domluvit s duchovním správcem.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.